Vitaliteitsbeleid

Vitaliteitsbeleid

Vitale medewerkers beschikken over grote mentale en fysieke veerkracht en doorzettingsvermogen. Ze zijn energiek, productief, creatief en minder vaak ziek. Je kunt dus zeggen; vitale medewerkers zijn duurzaam inzetbaar. En dat is winst voor iedereen!

Voor ons gaan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hand in hand. We hebben het over het bewustzijn van zowel de mentale als fysieke mogelijkheden van de medewerkers. Waarbij aandacht is voor o.a. vitaal leiderschap, zelfleiderschap, leefstijl, emotioneel & sociaal welzijn, veiligheid, talentmanagement, loopbaanbegeleiding, zingeving, etc.

Het gesprek rondom het strategisch vitaliteitsbeleid start altijd met de vraag waarom je als organisatie iets wil doen met vitaliteit. Is dat omdat het een aanbeveling is uit de RI&E, is er te veel verzuim of wil je het beste uit je medewerkers halen wat goed is voor hen maar ook voor de organisatie? Kun je vertellen waarom je doet wat je doet, wat je doel is en waar je in gelooft?

Vanaf daar kun je starten met een stappenplan, de eerste stap van een strategisch Vitaliteitsbeleid.

Maar hoe kom je nu tot een passend vitaliteitsbeleid voor jouw organisatie?

Net zoals mensen uniek zijn, zijn organisaties dat ook. Daarom is het van belang dat het strategisch vitaliteitsbeleid afgestemd is op de behoeften van je medewerkers, de wensen vanuit de organisatie gekoppeld aan je missie, visie en kernwaarden. Het gaat dus om maatwerk dat gericht is op het creëren van een gezonde en veerkrachtige werkcultuur op de lange termijn. Natuurlijk neem je iedereen in de organisatie mee met de plannen, een goed communicatieplan is essentieel voor het welslagen van je vitaliteitsbeleid.

Co-creatie

Co-creatie

Samen is het sleutelwoord, want dan is er ook draagvlak voor het invulling geven aan het vitaliteitsbeleid. Daarom werken wij graag met een vitaliteitsteam van onze klanten samen aan het inventariseren van de behoeften en het analyseren van data uit scans op basis waarvan een vitaliteitsbeleid opgesteld kan worden. Tevens kijken we samen naar sector ontwikkelingen en mogelijke subsidies. Vervolgens stellen we gezamenlijk een uitvoerings- inclusief communicatieplan op, zodat niet alleen de thema’s op de korte termijn maar ook op de lange termijn een invulling krijgen waardoor de vitaliteitsdoelen behaald kunnen worden.

Onze werkwijze

Vitaliteitsteam

Vitaliteitsteam

Een vitaliteitsteam bestaat uit een afspiegeling van de organisatie. Want als alle belanghebbenden (medewerkers, HR, OR, directie) vertegenwoordigd zijn in zo’n vitaliteitsteam om gezamenlijk tot een vitaliteitsbeleid te komen, zorg je voor draagvlak, acceptatie en betrokkenheid bij het beleid.

Integraal vitaliteitsbeleid

Integraal vitaliteitsbeleid

Wij hanteren een integrale benadering en kijken met een frisse en open blik naar de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Dit is van betekenis voor het opstellen van een vitaliteitsbeleid waarbij het afgestemd wordt op de bredere strategische doelstellingen en waarden van de organisatie. Hier horen ook alle relevante ontwikkelingen op dit moment maar zeker ook in de toekomst bij. Onze integrale benadering wordt ondersteund door gebruik te maken van ons vitaliteitsmodel, de vitaliteitsschijf van vijf. Per onderdeel van dit model stemmen we de waarden van de organisatie af, zodat alle facetten van vitaliteit geborgd zijn in het vitaliteitsbeleid. Dit legt tevens de basis voor het creëren van een gemeenschappelijke taal, waardoor medewerkers de vitaliteitsinterventies goed kunnen plaatsen en met elkaar hierover in gesprek kunnen gaan.

Wij vinden het belangrijk om bij het opstellen van het vitaliteitsbeleid rekening te houden met de diversiteit van werknemers, individuele behoeften, fysieke capaciteiten, culturele achtergronden en andere individuele factoren.

Successen vieren

Successen vieren

Zorg dat je de successen van je vitaliteitsbeleid viert, hoe klein ook, want dat motiveert om ook de lange termijndoelen te behalen. Geef het aandacht, want alles wat je aandacht geeft groeit!

Ik ben geïnspireerd! Bel mij voor een afspraak.