Wat is duurzame inzetbaarheid

Het begrip duurzaam verwijst in zijn algemeenheid naar gebruik van iets (een productiemiddel) zonder dat de gebruikswaarde ervan wordt aangetast (oftewel gebruik, zonder verbruik). In de context van arbeid gaat het dus om het verrichten van arbeid op een zodanige manier dat de toekomstige mogelijkheid tot het verrichten van (deze) arbeid er door toeneemt. Het begrip duurzame inzetbaarheid heeft voor ons, betrekking op duurzame inzetbaarheid in betaald werk. Voor ons is duurzame inzetbaarheid dus eigenlijk hetzelfde als vitaliteit. We gebruiken de termen door elkaar heen. Het doel is werknemers zo lang mogelijk inzetbaar / vitaal te houden. Inzetbaar blijven is een gevolg van wat anders…. Juist, vitaal zijn! En dat beperkt zich niet tot lichamelijke en geestelijke aspecten. Daar horen ook zaken bij als werk-privé balans, organisatiecultuur en persoonlijke – en loopbaanontwikkeling.

De duurzaamheidscomponent heeft in onze visie niet alleen betrekking op het aspect participatie (huidige arbeid moet toekomstige arbeid niet in de weg staan) maar ook op gezondheid (huidige arbeid moet huidige of toekomstige gezondheid niet schaden en bij voorkeur zelfs bevorderen). Duurzame inzetbaarheid heeft ook betrekking op het feit dat het programma zich richt op gezondheidgerelateerde inzetbaarheid: het gaat met name, maar niet alleen, om mensen met gezondheidsproblematiek of -beperkingen.

Werknemer, werkgever & overheid
Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op de interactie tussen het individu en de (werk)context. Iemand kan niet thuis op de bank duurzaam inzetbaar zitten zijn. Het veronderstelt een inpasbaarheid in een context: een goede Persoon-Werkomgeving (PW)-fit. Duurzame inzetbaarheid wordt daarmee door ons gezien als een kenmerk en verantwoordelijkheid van zowel het individu als van de werkomgeving. De individuele werknemer heeft de verantwoordelijkheid om, binnen zijn mogelijkheden, zijn kennis en competenties in de breedte op peil te houden en daarmee de opties voor (huidig en toekomstig) werk open te houden. De werkgever moet de voorwaarden scheppen waaronder de werknemer zich binnen het werk kan ontwikkelen en zijn competenties binnen het bedrijf kan inzetten. De overheid moet met regelgeving en flankerend beleid deze processen faciliteren.

Keuzemogelijkheden
Duurzame inzetbaarheid is in onze optiek verbonden met brede inzetbaarheid en daarmee samenhangende keuzemogelijkheden. Naarmate mensen op ieder moment van hun carrière meerdere opties hebben (vanuit enerzijds een breed palet aan competenties en anderzijds een faciliterende omgeving) zullen zij minder kwetsbaar zijn voor ontwikkelingen in hetzij de context, hetzij hun eigen gezondheid of vermogens.

Lees meer over:

DOWNLOAD GRATIS

De DI-CODE voor organisaties.

(De duurzame inzetbaarheidscode)

Download de gratis whitepaper.

DOWNLOAD