Duurzame inzetbaarheid - Vitalogisch

Duurzame Inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Het begrip duurzaam verwijst in zijn algemeenheid naar gebruik van iets (een productiemiddel) zonder dat de gebruikswaarde ervan wordt aangetast (oftewel gebruik, zonder verbruik). In de context van arbeid gaat het dus om het verrichten van arbeid op een zodanige manier dat de toekomstige mogelijkheid tot het verrichten van (deze) arbeid er door toeneemt. Het begrip duurzame inzetbaarheid heeft voor ons, betrekking op duurzame inzetbaarheid in betaald werk. Voor ons is duurzame inzetbaarheid dus eigenlijk hetzelfde als vitaliteit. We gebruiken de termen door elkaar heen. Het doel is werknemers zo lang mogelijk inzetbaar / vitaal te houden. Inzetbaar blijven is een gevolg van wat anders…. Juist, vitaal zijn! En dat beperkt zich niet tot lichamelijke en geestelijke aspecten. Daar horen ook zaken bij als werk-privé balans, organisatiecultuur en persoonlijke- en loopbaanontwikkeling.

De duurzaamheidscomponent heeft in onze visie niet alleen betrekking op het aspect participatie (huidige arbeid moet toekomstige arbeid niet in de weg staan) maar ook op gezondheid (huidige arbeid moet huidige of toekomstige gezondheid niet schaden en bij voorkeur zelfs bevorderen). Duurzame inzetbaarheid heeft ook betrekking op het feit dat het programma zich richt op gezondheid gerelateerde inzetbaarheid: het gaat met name, maar niet alleen, om mensen met gezondheidsproblematiek of -beperkingen.

Werknemer, werkgever & overheid
Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op de interactie tussen het individu en de (werk)context. Iemand kan niet thuis op de bank duurzaam inzetbaar zitten zijn. Het veronderstelt een inpasbaarheid in een context: een goede Persoon-Werkomgeving (PW)-fit. Duurzame inzetbaarheid wordt daarmee door ons gezien als een kenmerk en verantwoordelijkheid van zowel het individu als van de werkomgeving. De individuele werknemer heeft de verantwoordelijkheid om, binnen zijn mogelijkheden, zijn kennis en competenties in de breedte op peil te houden en daarmee de opties voor (huidig en toekomstig) werk open te houden. De werkgever moet de voorwaarden scheppen waaronder de werknemer zich binnen het werk kan ontwikkelen en zijn competenties binnen het bedrijf kan inzetten. De overheid moet met regelgeving en flankerend beleid deze processen faciliteren.

Keuzemogelijkheden
Duurzame inzetbaarheid is in onze optiek verbonden met brede inzetbaarheid en daarmee samenhangende keuzemogelijkheden. Naarmate mensen op ieder moment van hun carrière meerdere opties hebben (vanuit enerzijds een breed palet aan competenties en anderzijds een faciliterende omgeving) zullen zij minder kwetsbaar zijn voor ontwikkelingen in hetzij de context, hetzij hun eigen gezondheid of vermogens.

Download de team-scan

Waarom focus op duurzame inzetbaarheid?

Met minder mensen hetzelfde of soms zelfs meer doen is voor veel bedrijven en organisaties nu al noodzaak. Ook op de lange termijn brengt de vergrijzing van de beroepsbevolking extra uitdagingen met zich mee. Slimme werkgevers bereiden zich daar nu al op voor door met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan!

De werkende beroepsbevolking krimpt en vergrijst. Dat betekent dat er steeds minder mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Medewerkers worden steeds ouder. Het aandeel 55+ers onder de werkende beroepsbevolking is de afgelopen 15 jaar al bijna verdrievoudigd. Van 387.000 (in 1996) naar 1.100.000 anno nu. Dit proces zal de komende jaren doorzetten door o.a. de stijging van de AOW-leeftijd. Op dit moment zijn er bij de mannelijke beroepsbevolking voor het eerst meer werkzame 50-ers dan 30-ers. Het aantal 20-64-jarigen zal tussen nu en 2040 dalen met 700.000.

Dit alles betekent dat werkgevers én medewerkers verantwoord om moeten gaan met vitaliteit, werkvermogen en employability. Deze drie energiebronnen bepalen iemands duurzame inzetbaarheid. Maatregelen zijn nodig om op de lange termijn gezond en productief aan het werk te blijven. Daarbij kan je denken aan acties die zijn gericht op ziekteverzuim en disfunctioneren. Wij leggen graag de focus met name op positieve/preventieve maatregelen die uitgaan van iemands gezondheid, talenten en welbevinden. Wij zetten in op amplitie, zodat duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekendheid is/in het DNA van een organisatie zit en niet een opzichzelfstaand project.

Het gaat in onze optiek om de verhouding tussen belasting en belastbaarheid. Je kan de werkbelasting van oudere medewerkers verlagen door taken aan te passen en seniorenverlof aan te bieden. Dit zijn preventieve en curatieve maatregelen. Ze helpen om optimaler te functioneren, maar niet voldoende. Veel meer kans creëer je met activiteiten die stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken. Vooral met maatregelingen die het verhogen van de belastbaarheid bevorderen.

Het Vita-Team richt zich op het begeleiden van jouw organisatie en de concretisering van jullie doelstellingen voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Download DI-code voor organisaties

Resultaat bij focus op duurzame inzetbaarheid

Uiteindelijk is iedereen gebaat bij duurzame inzetbaarheid, het levert namelijk veel op! Wat dan, vraag je je af? Welnu:

Als werkgever
Een goede sfeer bij jouw op kantoor, weinig verzuim, gemotiveerde en competente medewerkers. Medewerkers die langer door kunnen werken, die graag bij jouw organisatie werken, zorgen voor ‘rust in de organisatie’ en minder vacatures.

Als werknemer
Een goede ‘work-life balance’, voldoening uit je werk halen, lekker in je vel zitten, werken in een prettige omgeving met collega’s en directie, een juiste match tussen je competenties en je uitdagingen. Het zijn slechts enkele voorbeelden waar iedereen belang aan hecht. Kortom het betekent een grotere kans dat je gezond en vitaal door kunt werken tot jouw pensioen.

Duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie bevorderen?

Dat doen we graag samen met jou en je team. Wij adviseren organisaties op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Via praktisch uitvoerbare maatwerkprogramma’s, trainingen en coaching. We inspireren organisaties om vanuit strategische keuzes in actie te komen.

Vanuit onze passie werken we aan vitaliteit bij mens en organisatie. Dat is ons specialisme en ons vak. Onze vitalogische aanpak is praktisch, verrassend en mens- en resultaatgericht. Het Vita-Team daagt uit, biedt inzicht, geeft kennis, creëert bewustwording en motiveert van binnenuit.

Ik wil advies!